Video

1. Hướng dẫn học online thông qua phần mềm Microsoft Teams trên máy tính/laptop (Win 10):

2. Hướng dẫn học online thông qua phần mềm Microsoft Teams trên điện thoại và máy tính bảng:

3. Hướng dẫn học online thông qua phần mềm Microsoft Teams trên trình duyệt web (Chrome, Cốc Cốc,…)